Nastavenie Cookies
Povolenie pre optimálne fungovanie e-shopu
Náš eshop používa súbory cookies, ktoré potrebuje k tomu, aby správne fungoval,
dobre sa ovládal a aby sa vám najmä zobrazili relevantné ponuky.
 
Podrobné nastavenia

Akadémia čínskej metafyziky
košík
KOŠÍK (0)
ZOBRAZENIE CIEN
návrat domov - titulná stránka
NÁVRAT
DOMOV
odber novinky
ODBER
NOVINKY
affiliate spolupráca
AFFILIATE
SPOLUPRÁCA
prihlasiť sa
PRIHLÁSIŤ SA
VIDEOPORTÁL
Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Trinity +, s.r.o., so sídlom Chryzantémová 894/15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 53379918, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 52713/N ako poskytovateľa elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči a iných služieb, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na internetovom portáli  www.tradicne-feng-shui.sk (ďalej tiež ako „poskytovateľ“) (ďalej spolu len ako „VOP“).


I. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi poskytovateľom a objednávateľom uzatvorením zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (ďalej len „zmluva“) a tvoria súčasť každej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Objednávateľom môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2 Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), objednávateľ pristupuje k týmto VOP poskytovateľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke poskytovateľa.

1.3 Poskytovateľ je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky poskytovateľa (ďalej len „obchod“).

1.4 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy, súčasťou ktorej sú tieto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov poskytovateľa v znení neskorších predpisov a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

1.5 Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.6 Objednávateľom je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky poskytovateľa, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila dohodnutú cenu. Objednávateľom je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky poskytovateľa a VOP.

1.7 Objednávkou sa rozumie objednávateľom vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu poskytovateľa.

1.8 Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje automaticky doklad na úhradu ceny. V prípade, ak objednávateľ nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu poskytovateľa, poskytovateľ zašle objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

1.9 Produktom sa na základe týchto VOP rozumie  elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči poskytujúci vzdelávanie na internete ako sú videokurzy a videoškolenia, ku ktorému má objednávateľ možnosť získať prístup po zakúpení licencie a iné služby poskytovateľa, ktoré sú zverejnené alebo ponúkané na internetovom portáli www.tradicne-feng-shui.sk, ku ktorým má objednávateľ možnosť získať prístup po zakúpení licencie.

1.10 Poskytovaním elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie poskytnutie prístupu k videokurzom na internete prostredníctvom prístupových kódov.

1.11 Začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na nehmotnom nosiči sa rozumie doručenie prístupových údajov poskytovateľom objednávateľovi.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie zmluvy

2.1. Objednanie produktov je možné až po zaregistrovaní objednávateľa na internetovej stránke www.tradicne-feng-shui.sk a následným prihlásením sa do svojho účtu na stránke. Registrácia objednávateľa na tejto stránke je zadarmo.

2.2 Elektronická objednávka produktov uskutočnená po prihlásení sa do svojho účtu formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada ceny v zmysle automaticky vygenerovaného dokladu na úhradu je návrhom na uzavretie zmluvy zo strany objednávateľa. Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet poskytovateľa.

2.3 K akceptácii objednávky produktov zo strany poskytovateľa, a teda k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky a potvrdenia o pripísaní ceny na účet poskytovateľa, pričom poskytovateľ zároveň informuje objednávateľa, že produkt bol zaplatený a objednávateľovi boli zaslané prístupové údaje (najmä kód) na sprístupnenie produktu a zároveň mu bola vygenerovaná a zaslaná faktúra.

2.4 Návrhom na uzatvorenie zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej poskytovateľom na základe telefonickej alebo emailovej objednávky objednávateľa. K uzatvoreniu zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky.

2.5 V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je objednávateľ povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu vždy vopred, v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu zmluvy.

2.6 V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je objednávateľ povinný zaplatiť cenu na základe dokladu na úhradu vystaveného a doručeného poskytovateľom objednávateľovi.

2.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov poskytovateľa a objednávateľa.


III. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena za zakúpenie licencie k produktom objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke poskytovateľa. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 5 tohto článku VOP, zašle poskytovateľ objednávateľovi cenovú ponuku emailom.

3.2 Poskytovateľ negarantuje časovú platnosť cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3 Poskytovateľ je oprávnený zmeniť ceny na základe:

- zmeny miery inflácie zverejnenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúce obdobie, v ktorom dôjde k zmene výšky ceny,

- zmeny legislatívnych podmienok,

- zmeny podmienok na trhu poskytovania rovnakých alebo obdobných produktov ako poskytuje poskytovateľ,

- zmeny marketingovej stratégie poskytovateľa.

3.4 Základným platidlom je mena euro.


IV. Licencia

4.1 Objednávateľ zaplatením ceny poskytovateľovi za poskytnutý elektronický obsah získava licenciu na zobrazovanie video produktov pre vlastnú potrebu na tri mesiace. Licencia je nevýhradná.  3-mesačná doba platnosti licencie začne plynúť odo dňa aktivácie prístupu k zakúpenému elektronickému obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

4.2 Licencia sa udeľuje objednávateľovi na jedno zariadenie. Licencia oprávňuje objednávateľa spúšťať video produkty na jednom zariadení.

4.3 Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť prístupové údaje (najmä heslá) inej osobe (fyzickej alebo právnickej). Objednávateľ nie je oprávnený použiť video produkty alebo akúkoľvek ich časť iným spôsobom ako je uvedené v článku 4.1 a 4.2 týchto podmienok, predovšetkým nemôže vyhotovovať rozmnoženiny video produktov alebo akúkoľvek ich časť prenajímať, požičiavať, zdieľať, rozširovať, verejne zobrazovať, verejne prenášať, upravovať, spracovávať alebo umožniť tretím osobám ich využitie akýmkoľvek spôsobom. Objednávateľ nie je oprávnený poskytnúť iným subjektom sublicenciu ani postúpiť licenciu tretej osobe.

4.4  Elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči ako sú videá, texty, obrázky, nachádzajúci sa na stránke www.tradicne-feng-shui.sk/eshop/ je majetkom poskytovateľa, ku ktorému vykonáva majetkové autorské práva. Objednávateľ berie na vedomie, že používanie tohto elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči podlieha zákonu č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Neoprávnený zásah do autorských práv poskytovateľa môže byť postihovaný v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.,. V prípade, ak objednávateľ poruší alebo ohrozí autorské práva, môže mu vzniknúť okrem iného povinnosť uhradiť poskytovateľovi spôsobenú nemajetkovú ujmu v peniazoch, poskytnúť mu  primerané zadosťučinenie, nahradiť škodu (vrátane ušlého zisku) a vydať jeho bezdôvodné obohatenie.

4.5 Ukončenie licencie. Licencia je platná a účinná dňom pripísania ceny na účet poskytovateľa. Licencia zaniká nasledujúcimi spôsobmi:
a) uplynutím trojmesačnej doby platnosti licencie
b) odstúpením od zmluvy zo strany poskytovateľa v prípadoch, ak dôjde k porušeniu licenčných podmienok alebo autorských práv alebo k inému podstatnému porušeniu povinností objednávateľa stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach alebo k nepodstatnému porušeniu povinností, pričom nie je na výzvu poskytovateľa vykonaná do 5 dní náprava tohto nepodstatného porušenia povinností
c) zánikom objednávateľa, ktorý je právnickou osobou, alebo smrťou objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou


V. Sprístupnenie produktov

5.1 Poskytovateľ je povinný po zakúpení licencie sprístupniť objednávateľovi produkty v objednanom množstve.

5.2 Poskytovateľ spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je najviac 5 pracovných dní odo dňa pripísania ceny na účet poskytovateľa.

5.3 Ak poskytovateľ nemôže objednávateľovi objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať objednávateľa a do 15 dní mu vrátiť zaplatenú cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej ceny zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom automaticky zaniká.

5.4. Objednávateľ berie na vedomie, že spustením prezerania zakúpeného elektronického obsahu resp. produktu počas platnosti získanej licencie udeľuje poskytovateľovi súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu.


VI. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy

6.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a získania licencie, ale iba v tom prípade, ak sa ešte nezačalo poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči.

6.2 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je objednávateľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy poskytovateľa jednoznačným vyhlásením v písomnej forme, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adresu poskytovateľa uvedeného v týchto VOP. Na tento účel môže objednávateľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uverejnený na webovej stránke poskytovateľa.

6.3 Po odstúpení od zmluvy vráti poskytovateľ objednávateľovi všetky platby, ktoré uhradil objednávateľ v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú objednávateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená cena a súvisiace náklady objednávateľom, ak objednávateľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.4 Pre odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľov - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.5 Objednávateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, ak poskytovateľovi udelí poskytovateľom vyžiadaný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie.

6.6 Kontaktné údaje poskytovateľa pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
a. adresa: Chryzantémová 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
b. telefónne číslo: +421 (0) 902 904 243
c. email. info@trinityplus.sk


VII. Zodpovednosť za vady, reklamácie

7.1 Poskytovateľ prehlasuje, že videokurzy dodáva bez právnych vád.

7.2 Poskytovateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup k produktom je kompatibilný s nasledovným programovým vybavením: Operačný systému Windows XP a vyšší, MAC OS, Linux a na prezeranie videa je potrebná štandardná alebo vyššia rýchlosť DSL internetu.

7.3 Vadou na strane poskytovateľa sa rozumie nefunkčnosť resp. nedostupnosť produktu po zaplatení licencie po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín.

7.4 Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu poskytovateľa uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Objednávateľ je povinný uviesť svoje identifikačné údaje a jasne špecifikovať dôvod reklamácie, t. j. termín a trvanie nedodania produktu

7.5 Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu a objednávateľa písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

7.6 V prípade, ak reklamácia produktu bude opodstatnená resp. preukázateľne zapríčinená poskytovateľom, objednávateľ má nárok na vrátenie pomernej časti ceny, ktorej výška je závislá od počtu už uskutočnených prezretí sprístupneného produktu.

7.7 Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany objednávateľa.


VIII. Zmeny poskytovaných produktov a VOP

8.1 Poskytovateľ je oprávnený v prípade zmien uvedených v čl. III. bod 3.3 ako aj v prípade zmien vyplývajúcich z rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť poskytované produkty ako aj upraviť VOP.

8.2 Poskytovateľ zverejní prípadné zmeny VOP minimálne 15 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny ponúkaných produktov a to zverejnením informácie na internetovom portáli  www.tradicne-feng-shui.sk alebo iným vhodným spôsobom.

8.3 Poskytovateľ nie je povinný informovať objednávateľ o zmenách služieb vrátane kvality, rozsahu, štruktúry a výšky ceny produktov, ktoré:

- spočívajú v rozšírení základných, voliteľných, doplnkových a ostatných produktov, alebo

- spočívajú v nahradení pôvodných produktov novými základnými, voliteľnými, doplnkovými alebo ostatnými produktmi, alebo

- spočívajú v znížení ceny produktov, alebo

- nespôsobujú obmedzenie práv alebo rozšírenie povinností objednávateľa produktov voči poskytovateľovi.


IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Poskytovateľ je na základe súhlasu objednávateľa, ktorý je fyzickou osobou, oprávnený v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spracúvať osobné údaje objednávateľa (ďalej len ako „osobné údaje“) za účelom evidencie objednávateľov ako odoberateľov produktov poskytovateľa, informovania objednávateľov o nových produktoch objednávateľa, kontaktovania objednávateľa ako zákazníka za účelom priameho marketingu produktov poskytovateľa a plnenia iných zákonných povinností a to po dobu trvania zmluvné vzťahu medzi objednávateľov a poskytovateľom.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená uverejnením na internetovom portáli  www.tradicne-feng-shui.sk.

10.2 V prípade, ak je zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

10.3 Akékoľvek spory alebo nezhody vzniknuté medzi poskytovateľom a objednávateľom bude riešené prednostne ich vzájomnou dohodou ako zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 30 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.

10.4 Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi odoslaním jeho objednávky a zakúpením licencie potrebnej k sprístupneniu objednaného produktu.

10.5 Znenie VOP je účinné od 01.10.2015

Vaše osobné informácie sú chránené. Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za prvoradú povinnosť. Viac informácií nájdete na Ochrana osobnýchch údajov.

Kontakty:

Ing. Norbert Synčák
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk +421 (0)902 904 243
Technická a administratívna podpora, faktúry
administrativa@metatron.sk +421 (0)903 808 214

Metatron Sapientis, s.r.o., Trinity +, s.r.o., Akadémia čínskej metafyziky, s.r.o.
Chryzantémova 15, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, Slovensko
info@metatron.sk, +421 (0)902 904 243
www.metatron.sk, www.trinityplus.sk

Nájdete nás aj na:
you tube facebook